Sportsplan

Sportsplan

Sportsplan for Eid IL Fotball 2016 - 2017. Sportsplan skal vere klubben si "handbok"  for styret, trenarar, lagleiarar, og støtteapparat, foreldre og spelarar.Styret skal jobbe systematisk og langsiktig. Sportsplanen skal vere eit verktøy som skal kvalitetssikre all aktivitet, slik at alle barn og ungdomar i klubben skal få eit god fagleg, sosialt og likeverdig tilbod.

Sportsplanen skal  bevisstgjere trenarane og lagleiarar på dei arbeidsoppgåvene dei har teke på seg. Trenarar og lagleiarar skal følgje dei retningslinjer som ligg i sportsplanen. Sportsplanen skal bevisstgjere dommarane på rolla si i klubben.

Planen skal reviderast kvart 2.år, innan utgangen av november. Sportsplanen vert endeleg godkjent av styret. Innspel knytt til gjeldande sportsplan, kan gjevast styret eller SU.

 

Visjon, verdigrunnlag og dugnadsarbeid

Visjon

Fotballglede for alle.                                                                                                                                                         

Eid IL Fotball skal vere ein inkluderande fotballklubb. Vi skal gje alle spelarar og frivillige, den beste føresetnad for utvikling som fotballspelar, i tillitsvalt rollen og som menneske i eit inkluderande miljø.

Verdigrunnlag

Eid IL Fotball skal vere klubbstyrt. I Eid er det klubben som set premissane for utvikling og korleis vi driv den sportslege aktiviteten.

Eid IL Fotball skal følgje NFF sine rådgjevande retningslinjer.

Eid IL Fotball skal ha fokus på spelarutvikling.

Eid IL Fotball skal vere ein klubb med stor fokus på alle born og unge, uavhengig av kjønn, religion, ferdigheter, alder og anna.

Eid IL Fotball skal ha eit godt sportsleg tilbod tilpassa føresetnadar og ambisjonsnivå til den enkelte spelar. Alle skal ha gode utviklingsmoglegheiter. 

Vi skal vere opptekne av Fair Play.

Vi har nulltoleranse for mobbing og rasisme.

Vi skal ha eit godt samarbeid mellom årskull og lag i klubben.

Vi skal vere opptekne av sunt kosthald og gode vaner.

Mål 

Eid IL Fotball skal jobbe aktivt med å utvikle klubben i ei inkluderande og tidsriktig retning.

Eid IL Fotball skal kvart år tilby frivillig og tilsette i klubben utdanning/kurs.

Vi skal jobbe for at alle trenarar har barnefotballkurset og/eller C trenerkurs.

Eid IL Fotball skal vere representert på dei ulike representasjonslaga for SFFK.

Eid IL Fotball skal kontinuerlig jobbe for å rekruttere dommarar, trenarar og andre tillitsvalte.

Vi skal ha vere ein attraktiv klubb, med eit positivt omdømme.

Eid IL Fotball skal jobbe for utvikling av anlegg.

Dugnadsarbeid

I Eid IL Fotball skal og må dugnadsånda være fundamentet hos alle, både i organisasjonen sitt styre og ulike utval, og blant trenarar/lagleiarar, spelarar og føresette.

I Eid IL Fotball er det forventa at ein stiller på dugnad, når klubben bed om det.

 

Organisering av fotballen i Eid

Styret, SU, tilsette

Styret er klubben sitt høgste organ. Styret vert valt på årsmøte for Eid IL Fotball. Styret har det overordna ansvaret for utvikling og drift av klubben som organisasjon, og det sportslege tilbodet.

Tilsette i klubben skal jobbe utifrå utarbeid stillingsinnstruks, gjeve av styret. Tilsette er underlagt styret, med oppfølging av styreleiar.                                                                                                                                                            

Styret skal orientere trenarar, lagleiarar og andre medlemmar om tilsette, og deira funksjon/oppgåver.

Klubben skal ha eit sportsleg utval (SU). SU skal ha minst to representantar frå styret. SU skal minst utgjere rollene sportslig ansvarleg seniorfotball og sportsleg ansvarleg aldersbestemt fotball. Styret skal orienterast om aktivitet og saker som er oppe i SU. Dette utvalet skal saman med styret, vere det organet som ser til at aktivitetane skjer i tråd med klubben sin Sportsplan, og elles Norges Fotballforbund sine retningslinjer.

SU, og styret, har ansvar for utvikling av Sportsplanen.

SU skal koordinere dei sportslege aktivitetane i klubben.

SU og styret har ansvar for, eventuelt i samarbeid med tilsette, at alle lag har trenarar. Og på same tid sjå til at alle trenarane får ei god oppfølging.

SU har, saman med styret, det overordna ansvaret for at alle spelarar får eit godt trenings- og kamptilbod.

SU skal jobbe for gode langsiktige planer i forhold til spelarutvikling, trenarutvikling og dommarutvikling - og sørgje for gjennomføring av desse. SU skal jobbe for at klubben har lags uavhengige funksjonar og sportslege tiltak, som fremmar utvikling av spelarar og trenarar.

Evt. konfliktar i klubben, skal handterast av SU, i samarbeid med styret.

Dommar

Dommarane i klubben skal vere kjent med klubben sin sportsplan.

Dommar skal bidra til god kommunikasjon med klubben sitt styre/SU, tilsette, trenere og lagleiarar.

Dommar skal bidra til fokus på Fair Play.

Dommar skal ha fokus på læring overfor spelarane og støtteapparatet.

Dommar skal bruke Eid IL Fotball sine profilerte kle, når ein representerer klubben.

Dommar skal bidra til å rekruttere dommarar i klubben. Dei nye dommarane skal raskt inkluderast i dommarmiljøet i klubben.

Dommar har ansvar for eiga utvikling, vise interesse for kurs/utdanning.

Trenar                                                                                                                                                                               

Trenar har ansvaret for den sportslege aktiviteten i si gruppe.

Trenar skal følgje Eid IL Fotball sin Sportsplan. Der igjennom også retningslinjer for Barnefotballen/Ungdomsfotballen, utvikla av NFF.

Trenar skal samarbeide med og lytte til innspel frå SU/styret, og eventuelt tilsett i sportsleg rolle i klubben.Dersom klubben har trenerutviklar og spelarutviklar, skal trenar samarbeide med disse. 

Trener har ansvar for at alle typar spelarar uavhengig av modning, kjønn, religion, fysiske/psykiske hemningar, skal alle få eit godt tilbod og same forutsetningar for utvikling.

Trenar skal jobbe for gode sosiale relasjonar i spelargruppa. Gje ros og oppmuntring for å skape trivsel. Fokusere på positive løysingar. Trenar er eit forbilde for spelarane. Det skal vere ein samanheng mellom det du seier og det du gjer.

Trener skal fremje fokus på Fair Play, både i laget, i klubben, mot medspelarar og dommarar.

Trenar skal streve mot eiga utvikling som trenar. Trenarar i Eid IL Fotball, skal strebe mot å kurse seg ved å ta tilbydde kurs, spesielt retta mot gruppa ein trenar. Trenar skal delta på Trenarforum i klubbens regi.

Trenar skal bidra til god kommunikasjon med lagleiar og føresette. Kommuniser med spelarar og foreldre gjennom media valt på foreldremøte. Respekter aldersgrenser på sosiale medium som t.d. Facebook.

Bruk Eid Fotball sine profilerte kle, når du representerer klubben.

Lagleiar                                                                                                                                                                      

Alle lag i seriespel skal ha lagleiar. Om det er ønskjeleg av foreldregruppa og/eller trenar, kan laget innføre lagleiar tidlegare enn dette.

Lagleiarar skal veljast blant føresette på foreldremøtet. Lagleiar får tildelt lagleiarinnstruks av styret.

Lagleiar er føresette sin kontaktperson inn mot trener og klubben sitt styre/SU. Lagleiar skal bidra til eit godt samarbeid med trenarar, andre lagleiarar, SU, styret og tilsette i klubben.

Lagleiar kjenner Eid IL Fotball sin sportsplan, og skal bidra til å sjå til at sportsplanen vert følgt. Lagleiar har rett til å gripe inn om sportsplanen ikkje vert følgt, eller nokon vert urett behandla.

Lagleiar skal bidra med praktisk organisering kring laget sine aktivitetar.                                                            

Lagleiar skal fremje verdiane i Fair Play, og vere ein rollemodell saman med trenar.

Lagleiar skal gjere føresette kjende med foreldrevettreglane.

Kommuniser med spelarar og foreldre gjennom media, som skal vere valt på foreldremøte. Respekter aldersgrenser på sosiale medium som t.d. Facebook.

Alle lag skal gjennomføre eit foreldremøte i starten på sesongen. Her skal ein gå gjennom innhaldet i sportsplanen, velje lagleiar om det ikkje allereie er valt, ta opp tema som cup, Fair Play, dugnadsarbeid i klubben og anna aktuelt.

Lagleiar kan delta på trenerforum om ønskjeleg.

Lagleiar skal bruke Eid IL Fotball sine profilerte kle, når ein representerer klubben.

Føresette

Vis interesse for borna/ungdomen. Still opp på kamp og trening. Gje positiv støtte og tilbakemelding til alle på laget.

Alle føresette skal setje seg inn i klubben sin sportsplan.

Respekter trenaren si rolle og avgjersler. Føresette skal ikkje «coache» borna før/under/etter trening eller kamp, utan når dette er avtalt med trener.

La trenarane få gode og ryddige arbeidsforhold. Føresette skal opphalde seg på motsett side av innbytarbenken.

Trener kan be føresette vere til stades på trening, om dette er naudsynt for spelar eller spelargruppa.

Møt opp på foreldremøte.

Gjer deg kjent med foreldrevettreglane. Og ver eit godt førebilete!

Respekter dommaren sine avgjerder.

Still opp på dugnad og andre arrangement i regi av Eid fotball.

Ta kontakt med lagleiar når det er noko du lurer på.

Spelaren

Ta sjølv ansvar for å utvikle eigne ferdigheter.

Møte presis til trening og kamp. Meld alltid ifrå viss du ikkje kan komme.

Vis lojalitet til klubben og laget ditt.

Respekter alle medspelarane dine.

Respekter dommaren og trenaren sine avgjersler.

Ta del i fellesoppgåver og dugnadsarbeid med ei positiv innstilling.

Ver ein like god taper, som ein god vinnar.

Vis alltid god folkeskikk!! Banning og mobbing er ikkje akseptert.

Bruk av rusmidlar i samband med trening, kamper, sosiale arrangement og turneringar i regi av Eid Fotball, er ikkje akseptert.

Hald orden på laget sitt utstyr. Rydd etter deg når du har vore på trening!

 

Sport

Flest mogleg – lengst mogleg

Eid IL Fotball skal jobbe for å få flest mogleg born og unge, til å vere ein del av fotballmiljøet lengst mogleg. For å kunne lukkast med dette, må klubben, trenar, medspelar og føresett ha omsut for og «sjå» kvar enkelt spelar. Eid IL Fotball vil sin sportsplan konkretisere korleis vi i Eid skal ha fokus på spelarutvikling.

 

Barnefotball

Barnefotball er all organisert fotball for gutar og jenter til og med det året spelaren fyller 12 år.Eid fotball følgjer NFF sine retningslinjer for barnefotball.

Barnefotballens verdigrunnlag bygger på tre grunnpilarer:

$11)      Fotball for alle!

Alle barn skal gjevast like moglegheiter til å kunne delta i fotballen. Det vil seie at alle spelarar er like mykje verd!

$12)      Tryggleik + meistring = trivsel!

Tryggleik er eit sentralt element i det å trivast. Barnet må føle den rette tryggleiken både i forhold til aktivitetane, lagkameratar og ikkje minst til dei vaksne i fotballmiljøet. 

Meistring handlar om å få til noko, klare ei oppgåve, ta ei utfordring. I arbeid med barn er det avgjerande å tilpasse aktivitetar, slik at spelarane opplever meistring.

$13)      Fair Play!

Fair Play handlar om alt som skjer på bana, både under trening og kamp, men det handlar og om korleis vi oppfører oss utanfor sjølve fotballbana. 

Verdiar som respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd bør være i fokus helt frå barnealderen.

Ad 2) Verkemiddel for tryggleik og meistring:

a)Jamnbyrdigheit:

I barnefotballen skal alle få delta med like moglegheiter. Topping av lag betyr at nokon får spele vesentlig meir enn andre, og dette skal ikkje førekome i barnefotballen!

Jamnbyrdigheit vil seie at ein får nokon lunde jamn motstand i både kamp og trening. b)Differensiering:

I Eid IL Fotball skal vi differensiere i trening.

Innanfor verdirammene er det ønskjeleg å leggje til rette for at barn skal få ulike typar utfordringar ut frå interesse, dugleik og modning, men utan at ein deler inn i fastlåste nivågrupper gjennom året. Det betyr likevel at vi også i barnefotballen tilpassar trening- og kamptilbod i størst mulig grad etter enkeltspelaren sin dugleik, motivasjon, ønskje og behov.

Differensiering på trening:

Vi skal variere aktivitetane og gruppene, slik at flest mogleg spelarar blir utfordra ut frå sitt dugleiksnivå. Føresetnadane for meistring vil med dette bli betre, både for dei spelarane som er komne lengs og dei som er minst modne. Differensiering kan gjerast ved at trenere varierer vanskelighetsgraden på øvelsar. I mange øvelsar, treng ein ikkje differensiere gruppevis.

I tillegg er det viktig å variere gruppesamansettinga, slik at alle typar spelarar møter ulik motstand på trening.

«Den ideelle treningskvardagen har spelaren når ein trenar 1/ 3 del med spelarar som er svakare, 1/3 med spelarar som er like gode, og 1/3 med spelarar som held eit høgare nivå». Sitat frå NFF.

Klubben skal også differensiere gjennom frivillig trening, f. eks. ved å tilby ekstratreningar på tvers av lags grenser. Pro anno har klubben tiltak som Tine Fotballskule, FerieProffen, Akademi, Klubbtreningar.

Differensiering i kamp:

Gjennom sesongen skal alle spelarane i barnefotball ha tilnærma lik speletid. NB! Ingen spelar likar å sitje mesteparten av tida på benken!

Topping av lag er ikkje tillate.

I barnefotball skal ingen ha faste posisjonar på bana.  Dette gjeld også i keeperrolla.

Vi skal melde på så mange lag som mogleg, både i turnering og i serie. Der igjennom gjev vi mest mogleg speletid for alle.

Lags samansetjinga skal som ein hovudregel ta utgangspunkt i prinsippet om jamnbyrdigheit. Veksle på laga i løpet av sesongen/cupane.

Kven som skal spele mest i den enkelte kamp vurderast også ut frå jamnbyrdigheitsprinsippet. Ingen er tent med å vinne eller tape 15 – 0! Over nokre kampar er det viktig at alle spelarar får tilnærma lik speletid.

Hospitering i barnefotballen

Alle trenarar skal streve mot best mogleg aktivitet i eigne treningar, og her er differensiering ein nøkkelfaktor.

I tillegg til differensiering i trening, ønskjer vi å tilretteleggje litt ekstra for spelarar som ønskjer å trene meir.

Ein grunnleggjande tanke ved hospitering er at ein gjev spelarar som har ferdigheiter, tid, mentale forutsetningar og motivasjon tilstades, eit ekstratilbod om trening/kamp på eit høgare nivå. Spelaren vil oppleve høgare tempo, og det set større krav til val og handling.  

I barnefotballen i Eid IL Fotball ønskjer vi ei hospiteringsordning for alle spelarar som treff overnemnte kriterier..

NB! Er det fleire enn halvparten av spelarane i eit årskull/lag som ønskjer å trene meir, bør ein auke talet på treningar for det aktuelle årstrinnet/laget, i staden for å hospitere.

Før sesongen skal alle årskull arrangere foreldremøte, der ein også orienter om denne ordninga. 

Forutsetningar for denne ordninga er:

-      At det enkelte lag eller trener som skal ta imot hospitantar, har trenerkrefter til å handtere fleire spelarar i trening.

-      Spelaren skal ha vist gode holdningar over tid.

-      Nær 100% treningsframmøte på eige lag.

-      Spelaren må sjølv ønskje det.

-      Ordninga skal alltid godkjennast av spelar sine føresette.

-      Spelaren skal alltid oppretthalde tilknyting til eige lag, som hovudarena.

-      Ordninga skal ikkje påverke miljøet i laget som tek i mot hospitanten eller som avgir hospitanten.

Klubben ønskjer å ha kontroll på denne ordninga. Trenarar får utdelt skjema for hospitering av SU. Dette skapar ei oversikt over spelarar som i samråd med føresette ønskjer å hospitere. Skjema skal leverast SU. Trenar ventar på behandling av dette, før ein iverkset ordninga. SU lagar ein rulleringsplan for spelarane.

Ein bør ikkje sende opp fleire enn 2-3 spelarar i gongen.

Det er ønskeleg at trenar følgjer spelar som skal hospitere på ei trening eller to.

Lån av spelarar til kamp

Om eit lag i barnefotball pga. antall tilgjengelige spelarar, treng låne underårige spelarar til kamp, skal trenar gje eit tilbod til alle spelarar om bli med på dette. Det er då opptil spelarar/føresette å vurdere kven som er fysisk og mentalt klar til dette. Trenar som låner opp spelar, bør prøve å låne ut dei ulike spelarane til kamp med riktig motstand. Både trener, spelar og føresette må ha med seg, at borna må kjenne meistring. Det kjem sjeldan noko godt ut av å flytte ein spelar opp eit årstrinn, når spelar ikkje er klar for dette.

I tilfelle der det vert gjort uheldige val, kan trener rådgje føresette.

Om lag i barnefotballen må låne yngre spelarar i kamp pga. få spelarar, er det viktig at spelarar som ordinært høyrer heime på dette laget, likevel får godt med speletid.

Topping av lag gjennom hospiteringsordninga, er ikkje akseptabelt.

Det sportslege tilbodet i barnefotball – slik gjer vi det med laga:

 

 

5 – 7 år  -  Første møte med fotballen

Det er viktig at det for denne aldersgruppa vert lagt vekt på aktivitet, leik og trivsel!

Karakteristiske trekk for aldersgruppa: koordinasjonsevna er i utvikling, stort aktivitetsbehov, tek verbal instruksjon dårlig, svært kort konsentrasjonstid, ideal og førebilete står sentralt, borna er følsame for kritikk, oppteken av rettferd, aggresjon rettast mot kameratar.

Mål for opplæringa:

-        skal vere å skape tryggheit og byggje relasjonar blant spelarane i fotballmiljøet

-        skape ei fast ramme for trening og aktivitetar

-        leggje til rette for læring i grunnleggjande teknikk og ferdigheit

Det er viktig med god dialog mellom trenar og foreldre. Spesielt der ein har utfordringar vedkommande oppmøte, oppførsel o.l.

Ferdigheitsmessig påverknad:                                                                                                                     

-        Pasning - kunne slå korte pasningar med begge bein - innside (og vrist)

-        Mottak/medtak - kunne kontrollere ballen med ei berøring og spele med neste

-        Avslutning/skot - kunne skyte på mål etter føring, på direkten etter pasning og etter mottak/medtak

-        Føring/finte -kunne ei finte eller to

-        Vending/skjerming: Kunne vende - leggje til rette - gjerne med ei berøring. Kunne halde kroppen mellom ball og motspelar

-        Heading: Kunne heade med panna og stive av i hals/nakke

-        Ballkoordinasjon: Kunne beherske og kontrollere ballen på ulike måtar

Innhald på trening:                                                                                                                                       

-        Ballmeistring: Ballkoordinasjon, pasning, føring, finter, heading, skot, skjerming

-        "Relasjonsarbeid" (for eksempel pasnings- og mottakstrening utan motstand, og halde ballen-i-laget leikar

-        Ulike spelvariantar. Det skal leggast stor vekt på smålagspel som 3 mot 3 utan keeper og 5 mot 5 inkludert keeper. Ein skal ikkje nytte spelvariant med meir enn 5 på kvart lag.

Kampavvikling:

-        Alle spelar like mykje, vi strevar mot jamne kampar.

-        Alle står like mykje i mål.

-        Vi stiller med så mange lag som mogleg i cup/turnering.

-        Vi rullerer kven som er på dei ulike laga i dei ulike cupane/turneringane.

-        Alle skal få prøve å vere på lag med alle.

-        Om årskull melder på fleire lag i serie/cup, skal laga vere jamngode .

 

8 – 10 år: Den motoriske gullalder

Karakteristiske trekk for aldersgruppa: Den motoriske gullalder startar i denne perioden, jamn og harmonisk vekst, refleksjon over eigne prestasjonar og eigen framgang aukar, tilnærma lik utvikling hos jenter og gutar, er lette å leie og påverke, påverknad av haldningar bør starte i denne perioden, kan ta i mot noko verbal instruksjon, oppteken av regler og rettferd, kreativitet utviklast, stort vitebegjær.

Mål for opplæringa:

-      Framleis vektlegging på tryggleik, meistring og trivsel

-      Vidareutvikling av grunnleggjande teknikk og deldugleikar

Ferdigheitsmessig påverknad: 

-      Pasning: Kunne slå korte pasningar med begge bein (innside, utside, vrist)

-      Mottak/medtak: Kunne kontrollere ballen med ei berøring og spele med neste

-      Avslutning/skot: Kunne skyte på mål etter føring, på direkten etter pasning og etter mottak/medtak

-      Føring/finte: Kunne ei finte eller to

-      Vending/skjerming: Kunne vende - leggje til rette - gjerne med ei berøring. Kunne halde kroppen mellom ball og motspelar

-      Heading: Kunne heade med panna og stive av i hals/nakke

-      Ballkoordinasjon: Kunne beherske og kontrollere ballen på ulike måtar

-      Samspel, pasnings spel - alltid prøve å spele til medspelar

Innhald på trening:

-      Terping av teknikk og delferdigheiter.

-      Trening med variert motstand.

-      Introduksjon til speleforståing / problemløysande øvingar.

-      Vidareutvikling av relasjonsarbeid.

-      Ulike spelvariantar med vektlegging på 3 mot 3 utan keeper og 5 mot 5 inkludert keeper. Aldri nytte spelvariant med fleire enn 5 spelarar på kvart lag.

-      Aktiv bruk av funksjonalitetsskalaen, gjerne med vekt på 1vs1, 2vs2, 3vs3, 2vs1,osv.

-      Framleis rullering på de ulike posisjonane på laget

Kampavvikling:

-      Alle spelar like mykje.

-      Alle står like mykje i mål, men er det spelarar som vil stå ekstra i mål, skal dei få moglegheit til det.

-      Vi stiller med så mange lag som mogleg i turneringar og i seiespel.

-      Vi rullerar på kven som er på dei ulike laga i dei ulike turneringane, serielag. Alle skal få prøve å vere på lag med alle.

-      I serie og cup/turnering skal laga vere jamngode

-      Ein skal disponere laget slik at kampane blir så jamne som mogleg, men det er viktig at spelarane får lik speletid over ein tidsperiode på to / tre kampar.

 

11 – 12 år: ”Gullalderen”

Karakteristiske trekk for aldersgruppa: jamn og harmonisk vekst, sjølvkritikk og lærevilje aukar, tilnærma lik utvikling hos jenter og gutar, er lette å leie og påverke, god utvikling av finmotorikken. "Teknisk gullalder", gunstig alder for påverknad av haldningar, kan ta i mot verbal instruksjon, opptatt av regler og rettferd, kreativiteten utviklast

Mål for opplæringa:

-      Utvikle nøyaktigheit i grunnleggjande teknikk og delferdigheiter

-      Utvikle samspel

-      Haldningar og lagånd er viktig. Har ein sagt ja til å vere med på laget, forventar ein at ein er med gjennom heile sesongen.

Ferdigheitsmessig påverknad:

-      Opp - tilbake - gjennom/vri – kombinasjonar.

-      Veggspel.

-      Vri spelet.

-      Førsteforsvarar ferdigheit.

-      Heading.

Innhald på treninga:

-      Terping av teknikk og delferdigheiter.

-      Innføre keepertrening som del av treninga.

-      Trening med motstand.

-      Introduksjon til spelforståing. Gjenkjenne overtall-/ undertallsituasjonar offensivt og defensivt.

-      Ulike spelvariantar med vektlegging på 3 mot 3 utan keeper og 5 mot 5 inkludert keeper.

-      Aktiv bruk av funksjonalitetsskalaen, gjerne med vekt på 1vs1, 2vs2, 3vs3, 2vs1,osv.

-      Fokus på høg intensitet på mange av treningane.

Kampavvikling:

-      Alle spelar like mykje – framleis barnefotball

-      Spelarar som ønskjer å stå i mål, skal få høve til dette.

-      Vi stiller med så mange lag som mogleg i turneringar og i seriespel.

-      I serie- og cup/turneringspel, skal laga vere jamngode.

-      Ein skal få prøve ulike posisjonar på laget.

-      Ein skal disponere laget slik at kampane blir så jamne som mogleg, men det er viktig at spelarane får lik speletid over ein tidsperiode på to / tre kampar.

 

Ungdomsfotball

Klubben Eid IL Fotball skal ha fokus på den enkelte spelar. Ein stor klubb som Eid vil, når mogleg, melde på fleire lag i serie og turneringsspel. Det er i ungdomsfotballen rom for inndeling i 1.lag og 2. lag. Dvs. at spelarane vert delt inn i lag basert på ferdighetsnivå, men der også treningsoppmøte og gode haldningar skal vektleggast. Det er uavhengig av dette viktig at vi jobbar for ei felles og god treningsgruppe, byggje respekt mellom spelarane og støtteapparat, og utviklar gode sosiale relasjonar og samhandling. Føresette skal også vere ein del av dette arbeidet. 

Trenings- og kampgruppene skal ikkje låsast gjennom året.

Trenar har tillit frå klubben, til å avgjere inndeling av laga. Men klubben ønskjer ein dialog mellom SU og trenar, når det gjeld påmelding av lag i serie.

Det er viktig med god kommunikasjon mellom trenar, lagleiar spelar og føresette.

Ein skal oppmode til mest mogleg fysisk aktivitet også i denne alderen. Det er positivt at ungdomen er med på andre aktivitetar / idrettar i tillegg til fotballtreningane. Spelar og trener skal i eit samarbeid streve mot å koordinere aktivitetane til beste for spelaren.

I denne aldersgruppa kan hospitering vere ein viktig del av differensieringa. Spelarar som skil seg ut med ferdigheter og treningshaldningar, og ikkje møter nok utfordringar på sitt eige alderstrinn, skal hospitere med lag eit årstrinn opp. Dette gjeld også krestlagsspelarar. Hospitering skal føregå både på trening og i kamp. God dialog med trenar eit årstrinn opp, er avgjerande.

Det sportslege tilbodet i ungdomsfotballen – slik gjer vi det med laga:

 

 

13 – 14 år: «Spelarutvikling»

Karakteristiske trekk for aldersgruppa: store forskjellar i fysisk og mental utvikling, rettferdssansen er godt utvikla, stor skilnad i lengdeveksten, store variasjonar i prestasjonsevna og humør hos kvar enkelt spelar, konsentrasjonsevna er i god utvikling, spelarane blir meir prestasjonsbevisste, motorikken er i god utvikling, dette er tida for å jobbe med haldningar, spelarane er motiverte og har stor læringsvilje, mange er psykisk labile, kreativiteten er i god utvikling.

Mål for opplæringa:

-      Vidareutvikle samspelet med hurtige pasningar på direkten eller etter få berøringar.

-      Utvikle delferdigheitene finte, avslutning mot mål og 1.forsvarer og 1. angriper.

-      Spele i forhold til medspelars initiativ.

-      Haldningar og lagånd er viktig. Har ein sagt ja til å vere med på laget, forventar vi at ein er med gjennom heile sesongen.

Ferdigheitsmessig påverknad:

-      Initiativ og bevegelse utan ball – både framfor og bak ballførar.

-      Hurtig og presist pasnings spel.

-      Gjenkjenne undertall og overtall offensivt og defensivt. Bevisstgjere spelarar på valg i forhold til dette.

-      Ulike pasnings kombinasjonar som startar med initiativ framfor ballførar (kor? når? korleis?)

-      Veggspel.

-      Vri spelet.

-      Forsvararferdigheit.

-      Litt lagdelssamarbeid.

Innhald på trening:

-      Mange berøringar i speløvingar.

-      Fokus på konsentrasjon og utvikling av taktisk forståing.

-      Framleis fokus på teknikk og delferdigheiter.

-      Aktiv bruk av spel med motstand.

-      Utvikle tempo i spillet og nøyaktigheit i pasning og mottak m.m.

-      Trenerstilen skal være veiledande med problemløysingsøvingar (val).

-      Blir kjend med treningar med høy intensitet, med intensitetsstyring gjennom treningsveka.

-      Framleis fokus på fotballkoordinasjon, hurtigheit og styrke utan vekter.

-      Starte med spesifikk rolletrening og keepertrening.

Kampavvikling:

-      Inndeling i lag i seriespel, skal styrast av eit samspel mellom SU, trenar og lagleiar.

-      Spelarar som ønskjer å stå i mål, skal få høve til dette. Ein prøver å oppmode spesielt gode keeperar om å stå i mål.

-      Vi stiller med så mange lag som mogleg i turneringar og i seriespel.

-      Ein skal få prøve ulike posisjonar på laget.

-      Ein skal disponere laget slik at kampane blir så jamne som mogleg, men det er viktig at spelarane får mykje speletid over ein tidsperiode på to / tre kampar.

-      Gode haldningar og godt treningsoppmøte skal belønnast.

 

15 – 16 år: «Framleis spelarutvikling»

Karakteristiske trekk for aldersgruppa: sterke sosiale behov, gutar utviklar større muskulatur enn jentene, ekstrem vekstperiode, koordinasjonsevna i fin utvikling, kreativiteten i sterk utvikling, dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling, sterk vekst av krinslaupsorgana, variabel oppførsel; puberteten, usikker, sjenert, tøff utad, aggressiv.

Mål for opplæringa:

-      Ein bør øve mykje på gjenkjenning og val i spel-like situasjonar. Det er avgjerande at spelarane er i stand til å kjenne igjen overtall vs undertall, både i forvar og angrep, og ta val i forhold til dette.

-      Vidareutvikle raskt pasnings spel (Sjå førre aldersgruppe).

-      Kor tid kontre, kor tid holde ballen i laget i påvente av initiativ framfor ballførar.

-      Større grad av lagssamhandling og rollefordeling.

-      Vidareutvikle 1.forsvarerferdigheit og lagforsvar.

-      Haldningar og lagånd er viktig. Har ein sagt ja til å vere med på laget, forventar ein at ein er med gjennom heile sesongen.

Ferdigheitsmessig påverknad:

-      Vidareutvikle og perfeksjonere punkta under førre aldersgruppe.

-      Individuell rolleutvikling.

Innhald på treninga:

-      Legge vekt på tempo i spelet og nøyaktigheit i pasning og mottak m.m.

-      Vanlige taktiske økter skal inkluderast i treninga.

-      Introduksjon av målsettingsarbeid.

-      Meir spesifikk rolletrening.

-      Auka fysisk trening og vedlikehald/utvikling av fotballmotorikk. Innøving av riktig teknikk med lette vekter.

-      Keepertrening.

Kampavvikling:

-      Inndeling i lag i seriespel, skal styrast av eit samspel mellom SU, trenar og lagleiar

-      Spelarar som ønskjer å stå i mål, skal få høve til dette. Ein prøver å oppmode spesielt gode keeperar om å stå i mål.

-      Vi stiller med så mange lag som mogleg i turneringar og i seriespel.

-      Ein skal få prøve ulike posisjonar på laget.

-      Ein skal disponere laget slik at kampane blir så jamne som mogleg, men det er viktig at spelarane får mykje speletid over ein tidsperiode på to / tre kampar.

-      Gode haldningar og godt treningsoppmøte skal belønnast.

 

17 – 19 år: "Konkurransealderen"

Viktige fokusområde her bør vere: fysisk basisgrunnlag  - spenst, hurtigheit, styrke, uthald, mengd og skalintensitet, restitusjon, eigentrening, periodisering, seriøsitet og haldningar, lojalitet og kontrakt.

 

Seniorfotballen

Slik det er i dag, er seniorfotballen i Eid bygd opp av spelarar som aldersmessig, framleis høyrer heime i ungdomsfotballen. Seniortrenar bør difor ha treningsprinsippa frå ungdomsfotballen med seg i sitt trenararbeid.

Viktige fokusområde bør vere: fysisk basisgrunnlag  - spenst, hurtigheit, styrke, uthald, mengd og intensitet, restitusjon, eigentrening, periodisering, seriøsitet og haldningar, lojalitet og kontrakt.

 

Hospitering i ungdomsfotballen

Alle trenarar skal streve mot best mogleg aktivitet i eigne treningar, og her er differensiering ein nøkkelfaktor.

«Den ideelle treningskvardagen har spelaren når ein trenar 1/ 3 del med spelarar som er svakare, 1/3 med spelarar som er like gode, og 1/3 med spelarar som held eit høgare nivå». Sitat frå NFF.

I tillegg til differensiering i trening, treng vi å tilretteleggje litt ekstra for dei spelarane som er komne aller lengst, både fysisk og mentalt – så kalla hospitering.

Ein grunnleggjande tanke ved hospitering er at ein gjev spelarar som har ferdigheiter, tid, mentale forutsetningar og motivasjon tilstades, eit ekstratilbod om trening/kamp på eit høgare nivå. Spelaren vil oppleve høgare tempo, og det set større krav til val og handling.  

Dette vil for spelarar i Eid IL Fotball seie at spelar frå det enkelte kull, som er komne aller lengst i sine ferdigheter både fysisk og mentalt og som har behov for å bli utfordra av betre spelarar, skal få spele saman med betre spelarar i årskullet over, eventuelt jenter spelar med gutar.

Hospitering i ungdomsfotballen, skal gjennomførast både i trening og kamp.

Kretslagsspelarar skal ha tilbod om hospitering.

Jenter på kretslag skal trene og spele kamp med gutar.

Trenarar i Eid IL Fotball er forplikta til å tilrettelegge for hospitering, i samsvar med sportsplanen, der spelaren har behov for dette i si utvikling.

I særlege tilfelle, kan SU avgjere å flytte ein spelar permanent opp eit årstrinn. Eks. der spelar har nådd landslagsnivå.

Korleis hospitere:

-          Tilby yngre spelarar å hospitere på eldre lag.

-          Tilby eldre spelarar å trene med yngre spelarar.

-          Tilby motiverte jenter å trene med gutar.

-          Tilby ekstratreningar på tvers av lag, årskull og kjønn.

-          Spelarar som hospiterer på trening skal spele med og mot spelarar i denne gruppa som held høgare nivå enn dei sjølve.

-          Spelarar som hospiterer i kamp skal ha godt med speletid.

Forutsetningar for hospitering:

-      Spelaren skal ha vist gode holdningar over tid

-      Nær 100% treningsframmøte på eige lag.

-      Spelaren skal vere fysisk, ferdigheitsmessig og mentalt klare for dette, og sjølv ønskje det

-      Hospitering skal alltid godkjennast av spelar sine føresette.

-      Hospitantane skal alltid oppretthalde tilknyting til eige lag som hovudarena. (Sjå 1/3 inndelinga.)

-      Hospitering skal ikkje påverke miljøet i laget som tek i mot hospitanten eller som avgir hospitanten.

Klubben ønskjer å ha kontroll på hospiteringsordninga i klubben. Trenarar får utdelt skjema for hospitering, som skal fyllast ut og leverast attende til SU. SU lagar ein rulleringsplan for det aktuelle årskullet. Trenar skal vente på denne rulleringsplanen, før ein iverkset hospitering.

Ein bør ikkje hospitere opp fleire enn 2-3 spelarar i slengen.

Hospiteringsordninga til Eid IL Fotball, skal vere eit tema på foreldremøte som vert avvikla i oppstarten på sesongen. 

NB! Hugs at det kun er dei aller beste, dei få som er komne så langt at dei ikkje får utfordring i trening/kamp i eige årstrinn, som treng ekstra utfordringar knytt til å spele saman med nokon som er betre og eldre enn dei sjølve.                                                                 

Dersom dei involverte trenarane ikkje klarer å bli einige om kven som bør få hospitere, skal saka leggast fram for Sportslig utval, som treff den endelige avgjersla.

Gruppene for hospitering skal aldri «låsast», dvs. kven av spelarane i ei gruppe som får hospitere. Spelarar skal ha ein motivasjonseffekt av å kunne jobbe/trene seg inn i hospiteringsgruppa.

Spelarar som har svært mykje aktivitet, og deltar på to eller fleire utviklingsarenaer (eige lag, hospiteringslag, kretslag/landslag), skal ha kontakt med klubbens spelarutviklar. Spelarutviklar skal i samarbeid med trenarar rundt spelaren, lage fornuftige treningsveker og kampbelastning for spelaren.

 

 

Eid IL Fotball sitt interne reglement for deltaking i cup/turnering

Eid IL Fotball ønskjer at medlemmane våre skal ha eit godt cup/turneringstilbod uavhengig av alder, kjønn, religion, familiesituasjon og anna. Eid IL Fotball ønskjer at alle lag frå om med seriespel, skal delta på minst ei turnering i året.

Klubben vel å slutte seg til NFF sine anbefalinger knytt til cupturnering. 

NFF anbefaler en progresjon i reiseavstander til cuper og turneringer, i takt med økt alder.

Den overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.

FORUTSETNINGER 

-                    Målsetting og retningslinjer skal bidra til trygge og positive opplevelser for alle involverte, herunder spillere, ledere, trenere, voksne og andre.

-                     Det skal ligge en progresjon i både antall døgn, avstand til turnering og fasiliteter rundt knyttet til valg av turneringer for barn og ungdom.

-                     Unødig dyre reiser og turneringer som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i den enkelte lagenhet er ikke ønskelig.

VAL AV TURNERING

Ved valg av turnering bør klubben vurdere en del ulike faktorer. 

Det er viktig at klubben planlegger i god tid, slik at det passer inn i familienes (ferie-)planer. 

Spillere, ledere og foresatte/foreldre bør involveres i prosessen med valg av turnering. 

Samtidig bør det avklares hvorvidt laget ønsker å dra på en stor turnering eller om det passer bedre med en liten.

For de yngste lagene vil det naturlig nok være avgjørende om foresatte/foreldre kan være med, og da er det viktig å ta disse med på råd.

Én stor turnering kan planlegges som et høydepunkt i sesongen. I mange klubber blir ofte denne ene turneringen lagt til sommerferien, da det kan være lettere å få med seg voksne.

Lokale turneringer kan være noe klubbene deltar på for å gi et tilbud til laget i nærområdet. Det bør ikke være noe i veien for å delta på flere turneringer i lokalmiljøet eller innenfor kretsen. Spesielt er det flott om klubbene melder på sine lag i turneringer som arrangeres i forkant og i etterkant av seriespill. Dette forlenger fotballsesongen.   

INNHALD

Når klubben skal vurdere hvilken turnering laget skal delta på, bør det tas hensyn til hva arrangøren har å tilby når det gjelder:

-  Antall kamper som laget får spille

-  Informasjon ved påmelding og oppføling før og underveis

-  Nye motstandere i forhold til det ordinære seriesystemet 

-  Tidsintervall mellom kamper

-  Grad av jevnbyrdighet i turneringen

-  Banekvalitet

-  Eventuelt overnattingsmuligheter og fasiliteter

-  Aktiviteter utenom det sportslige

-  Kostnad i forhold til tilbud

Ut fra dette må en gjøre en vurdering av hvilken turnering som gir det beste sportslige og sosiale tilbudet.

PROGRESJON

Klubben må være bevisst i forhold til valg av turneringer ut fra alderstrinnet laget befinner seg på. Dette er viktig for å sikre at spillerne vil sitte igjen med positive fotballopplevelser.

Klubben bør derfor lage noen «interne retningslinjer» om hvor de enkelte årsklassene skal kunne delta. Avstanden fra «hjemmemiljøet» til turneringen bør øke i takt med alderen. På denne måten sikrer man en progresjon i turneringstilbudet.

For å ivareta disse anbefalingene, bør klubbene påse at NFFs tilrådinger følges, spesielt når det gjelder klassene 12 år og yngre - derNIFs bestemmelser om barneidretter overordnet.

10 år og yngre 

For spillere 10 år og yngre, så bør disse i hovedsak delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet (bokommune, nabokommune, med inntil 1 times reise én vei).

11-12 års klassene

Disse klassene bør i all hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen, nabokretsene og i Norge. Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på én turnering i Norden.

I deltakelse i utslagsturneringer i Norden (der barna fyller 11/12 år i kalenderåret) skal det spesielt vektlegges: 

-       Klubben skal i forkant av turneringen skape en felles forståelse blant alle involverte knyttet til turneringsgjennomføring på, rundt og utenfor banen.

-       Hele årstrinn fra klubben skal ha muligheten for å delta

-       Det skal vektlegges jevnbyrdighet innad i laget/laga

-        Alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid»

 

Tillegg for Eid IL Fotball

 

Barnefotball

Alle spelarar skal ha tilbod om å vere med på samtlige turneringer.

 

Ungdomsfotball

13 – 16 år: Disse klassene bør i all hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen, nabokretsene og i Norge. Som et høgdepunkt i sesongen kan laget delta på éi turnering i Norden.

-       Sosialt fellesskap skal vektleggast også i desse årsklassene

-       Klubben skal i forkant av turneringen skape ei felles forståing blant aller involverte knytta til turneringsgjennomføring - på, rundt og utanfor banen.

-       Heile årstrinn fra klubben skal ha muligheten til å delta

-       Inndeling/påmelding av lag bør gjerast slik at alle spelarar får mest mogleg speletid 

-       Inndeling av lag bør gjenspegle målet med deltaking i turneringa

17-19 årsklasser

Disse klassene bør i all hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen, nabokretsene og i Norge. Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på én turnering i Norden eller Europa.

-       Sosialt fellesskap skal vektleggast også i desse årsklassene

-       Klubben skal i forkant av turneringen skape ei felles forståing blant aller involverte knytta til turneringsgjennomføring på, rundt og utanfor banen.

-       Heile årstrinn fra klubben skal ha muligheten for å delta

-       Inndeling/påmelding av lag bør gjerast slik at alle spelarar får mest mogleg speletid

-       Inndeling av lag bør gjenspegle målet med deltaking i turneringa

 

Samarbeid trener, lagleiar og føresette - foreldremøte

Det skal avviklast foreldremøte i alle årsklassesrs, i forkant av påmelding cup/turnering. Unntak er Kongleriket miniputt turneringer.

På foreldremøte skal trenere, lagsleiarar og føresette i samarbeid kome fram til:

-          Val av turnering

-          Økonomi: korleis leggje opp til dette slik at ingen born/ungdomar vert ekskluderte.

-          Praktiske utfordringar, fordeling av praktiske oppgåver: eks. ansvar for borna, vakter ved overnatting, transport, økonomistyring,

-          Mål med cup/turnering (dette gjeld ungdomsfotballen)

Det skal skrivast referat frå møtet, som i etterkant vert sendt ut til alle trenarar, lagleiarar, føresette med kopi til styret i klubben.

Eid IL Fotball bed alle vaksne ta ansvar for at ingen born/ungdomar/vaksne vert ekskluderte frå deltaking i cup/turnering. Med dette meinar vi at ein skal unngå unødig dyre reiser og turneringar, overnattingsmåtar -  som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i dei enkelte laga.

Som vaksne tillitsvalte og føresette, har vi eit medmenneskelig ansvar for kvarandre.

Det er ikkje ønskjeleg at ein nyttar overnatting på hotell framfor skule og liknande, utan at det føreligg spesielle årsaker til dette, eller at alle føresette er samde. 

Alt ansvar for spelarane under deltaking på cup/turnering, er føresette sitt ansvar.

HEIA EID!

Lest 4428 gonger Sist redigert måndag, 25 september 2017 11:01
Meir i denne kategorien « Sportsleg utval Logo »

Hovudsponsor

spv 300

Sponsorar

cklogo hori cmyk posR
normatic-logo
«Toyota
Rema 1000
 
Chatlet Sport
Eid Elektro
Bryggen Hotel
Nordrikk
Opal Entreprenører
nike-logo-100

Fair Play

fair play 250

Fair Play er meir enn gule og raude kort. Fair Play handlar om korleis vi oppføre oss mot kvarandre, både på og utanfor bana!

 

Alle som har lyst til å spele fotball er velkomen og skal få eit fotballtilbod i klubben sin. Ingen stengast ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunnar. Les meir på NFF sine heimesider.

S5 Box

Logg inn logg ut